۱۲۱ نمونه کار BricsCAD- نمونه الگوهای ترسیم با رایانه نرم افزار BricsCAD کار و فناوری نهم+ فایل نصبی + آموزش

۲۰۰۰۰ تومان

۱۰ پروژه آماده Edraw-نمونه کار Edraw- کار و فناوری نهم + فایل نصبی + آموزش

۲۰۰۰۰ تومان
0