دانلود فایل ترسیم شده طرح کاشی صفحه ۲۲ پودمان ترسیم با رایانه کاروفناوری نهم

۱۰۰۰ تومان

ترسیم پرچم ایران با استفاده از نرم افزار BricsCAD- کار کلاسی صفحه ۲۳ کاروفناوری نهم

۳۰۰۰ تومان

۱۲۱ نمونه کار BricsCAD- نمونه الگوهای ترسیم با رایانه نرم افزار BricsCAD کار و فناوری نهم+ فایل نصبی + آموزش

۲۰۰۰۰ تومان

۱۰ پروژه آماده Edraw-نمونه کار Edraw- کار و فناوری نهم + فایل نصبی + آموزش

۲۰۰۰۰ تومان

تحقیق آماده ترسیم با رایانه در چه مشاغلی کاربرد دارد

۱۰۰۰ تومان
0