×

منابع و سوالات استخدامی آموزش و پرورش شغل مربی امور تربیتی و سبک زندگی با جواب

۱۵۰/۰۰۰ تومان ۹۷/۰۰۰ تومان

منابع و سوالات پیشنهادی آزمون میانجیگری شورای حل اختلاف قوه قضاییه باجواب

۵۰/۰۰۰ تومان – ۸۰/۰۰۰ تومان

منابع وسوالات پیشنهادی آزمون داوری تخصصی خانواده شورای حل اختلاف باجواب

۵۰/۰۰۰ تومان – ۹۹/۰۰۰ تومان

منابع و سوالات پیشنهادی داوری عمومی شورای حل اختلاف قوه قضاییه باجواب

۱۵۰/۰۰۰ تومان ۹۹/۰۰۰ تومان

منابع و سوالات عمومی و اختصاصی استخدامی آموزش و پرورش با جواب

۱۵۰/۰۰۰ تومان ۶۸/۰۰۰ تومان

کاملترین منابع و نمونه سوالات آزمون تستی و تشریحی قضاوت با جواب

۱۵۰/۰۰۰ تومان ۹۶/۰۰۰ تومان

کاملترین منابع و نمونه سوالات آزمون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با جواب

۱۵۰/۰۰۰ تومان ۹۸/۰۰۰ تومان

کاملترین منابع و نمونه سوالات استخدامی قوه قضاییه کارشناس امور اداری با جواب

۸۰/۰۰۰ تومان

کاملترین منابع و سوالات استخدامی قوه قضاییه متصدی امور دفتری با جواب

۸۰/۰۰۰ تومان

کاملترین منابع و نمونه سوالات استخدامی قوه قضاییه حسابدار با جواب

۸۰/۰۰۰ تومان
0