×

دانلود فایل ترسیم شده طرح کاشی صفحه ۲۲ پودمان ترسیم با رایانه کاروفناوری نهم

۵/۰۰۰ تومان

ترسیم پرچم ایران با نرم افزار BricsCAD- کارکلاسی ص۲۳ کاروفناوری

۵/۰۰۰ تومان

۱۲۱ نمونه کار BricsCAD- الگوهای ترسیم با BricsCAD کار و فناوری نهم با آموزش

۳۰/۰۰۰ تومان

۱۰ پروژه آماده Edraw-نمونه کار Edraw- کار و فناوری نهم + فایل نصبی + آموزش

۳۰/۰۰۰ تومان
0